ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ คุณนัสสรา หงษ์ร่อน

คุณนัสสรา  หงษ์ร่อน

ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ “นาซาร่า”    

- ผู้คิดค้นและพัฒนาชุดปรับสรีระแบรนด์ “นาซาร่า”

- ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ (Professional Figure Creator)

- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์ บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง

- วิทยากรรับเชิญให้ความรู้ในการดูแลรูปร่างให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสื่อโทรทัศน์และนิตยสารต่างๆ

 

การศึกษา:  

- ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (พยาบาลและผดุงครรภ์)  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) หลักสูตรการจัดฝึกอบรมและเป็นวิทยากร  มหาวิทยาลัยมหิดล

- กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประสบการณ์การทำงาน

2533-2536   พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยใน แผนกตา หู คอ จมูก รพ.รามาธิบดี

2536-2542   ที่ปรึกษาด้านความงามและผู้จัดการฝ่ายบริการ สถาบันแอนนา โปรเฟสชั่นแนล  บิวตี้ ทรีทเม้นท์ 

2542-2551   ผู้บริหารฝ่ายขาย / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็น โอ พี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

2552 ถึงปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี-คอน โกลบอล บิซซิเนส จำกัด    

 

ผลงานและเกียรติประวัติ

2551  ร่วมเขียนหนังสือ “พลังชีวิต” ซึ่งเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการสร้างความสำเร็จในชีวิต 

2551  จัดหลักสูตรสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ “Power of Life” ที่จัดขึ้น 2 รอบ โดยมีผู้ร่วมสัมมนารอบละไม่น้อยกว่า 1,000 คน

2552  จัดทำหลักสูตรสัมมนาสำหรับผู้หญิง “Power of Love” นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีเฉพาะผู้หญิงเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 1,000 คน 

2554  ได้รับเชิญจากรายการ “เช้าดูวู้ดดี้” ในฐานะกูรูด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพ  หัวข้อ “10 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ”

2554  ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011” (ภาคธุรกิจแฟชั่น) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในฐานะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

2555  ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ตัวแทนนำผลิตภัณฑ์ของไทย เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching และ CSR ที่ประเทศเมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555 ในโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

งานด้านวิทยากร และอื่นๆ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)

• วิทยาลัยดุสิตธานี

• ล็อกซ์เล่ย์

• เนสเล่ย์

• วิวรรณ คอสเมติก

• รายการ “เช้าดูวู้ดดี้”

• โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆ

ได้รับเชิญให้ความรู้ในการดูแลความงามและสุขภาพในรายการโทรทัศน์ต่างๆ

ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการด้านสุขภาพให้กับหนังสือพิมพ์รายเดือน “A Month Thailand”

Visitors: 74,880