ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาและแนวคิดในการก่อตั้งธุรกิจ

จากประสบการณ์ในธุรกิจชุดชั้นในปรับสรีระมากว่า 20 ปี ทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการในการดูแลรูปร่างของผู้หญิงในแถบเอเชียเป็นจำนวนมาก  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่ประสบความสำเร็จในการมีเรือนร่างและสรีระที่ดี ก็คือ ความไม่สม่ำเสมอในการดูแลตนเอง ทั้งจากข้อจำกัดในหน้าที่การงาน ภาระครอบครัว นิสัยส่วนตัว รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวที่เป็นภัยเงียบคอยบ่อนทำลายรูปร่างที่สวยงามจากวัยเยาว์ให้ร่วงโรยและเสียไปก่อนเวลาอันควร  นั่นคือ การสวมใส่ชุดชั้นในที่ไม่เหมาะสมกับรูปร่าง ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูลและความรู้ในการดูแลตนเองด้วยการสวมใส่ชุดชั้นในที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร  ถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยู่มากมายในท้องตลาดก็ตาม

“นาซาร่า”  โดยคุณส้ม นัสสรา หงษ์ร่อน จึงเกิดขึ้นโดยมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้ผู้หญิงส่วนใหญ่หันกลับมาใส่ใจในการดูแลรูปร่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ด้วยการเลือกใช้วิธีการง่ายๆ ทั้งนี้อาศัยเพียงความเคยชินในชีวิตประจำวันที่ต้องสวมใส่ชุดชั้นในอยู่แล้วอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง

“นาซาร่า”  มีพันธกิจ (Mission) ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้ผู้หญิงหันกลับมาใส่ใจดูแลตนเอง โดยเน้นให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าของคำว่า “Self-love” และ “Self-image” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ความต้องการและแรงจูงใจในการใช้ชีวิตของผู้หญิงแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเริ่องส่วนตัว ครอบครัว หน้าที่การงาน หรือการมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “นาซาร่า” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ “เติมเต็มทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จ” ให้กับผู้หญิงทุกคน

 

 


  • vision.png
    วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำธุรกิจความงามแห่งเรือนร่างในเอเชียที่ได้รับการยอมรับในด้านการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ผู้คนเกิดความรักและประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ พันธกิ...
Visitors: 80,809