ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ คือใคร

ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ คือใคร 

ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ หรือ Professional Figure Creator (PFC)เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการให้บริการและส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้เป็นผู้ที่จะออกแบบและสร้างสรรค์รูปร่างที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยวิธีการและผลิตภัณฑ์ของ“นาซาร่า”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่  Professional Figure Creator จะต้องศึกษา ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญสมกับคำว่า  มืออาชีพ อย่างแท้จริง

 

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้ ความสามารถและผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามหลักสูตรที่กำหนด
 2. มีความสามารถในการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของการดูแลตนเอง
 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมและให้ความร่วมมือประสานงานที่ดี กับบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะฝ่ายขาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน
 4. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความรักและจริงใจต่อลูกค้า ยึดหลักการสร้างความพึงพอใจและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ 
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร่างกายโดยเฉพาะการดูแลรูปร่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า 
 6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ โดยอาศัยหลักการ ความรู้และเหตุผลในการแก้ปัญหา
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความประพฤติเรียบร้อย พูดจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น
 8. รู้จักสังเกต ละเอียดรอบคอบ เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
 9. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 10. มีความรู้รอบตัว ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนทนากับลูกค้าได้
 11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
 12. มีจิตใจดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน รู้จักเสียสละและให้อภัยผู้อื่น
 13. มีความอดทน อารมณ์เยือกเย็น สุขุม สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ดี
 14. เป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 15. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและสิ่งเสพติดต่างๆ 
 16. ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือมีปัญหาในเรื่องการพนันและอบายมุขต่างๆ
 17. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ บริษัท เพื่อนร่วมงานและลูกค้า

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. การดูแลและให้การต้อนรับลูกค้า
 2. การซักประวัติและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 
 3. การวัดตัวและลองชุดให้แก่ลูกค้า
 4. การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่ลูกค้า
 5. การติดตามและให้บริการหลังจากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์
 6. การประสานงานและให้ข้อมูลกับฝ่ายขายที่เป็นผู้แนะนำลูกค้า           
Visitors: 80,811